වසරේ හොඳම මානවවාදී බිම්බෝම්බ නිෂ්ක්‍රිය කිරීමේ කාණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවෙන්

2012 වසරේ හොඳම බිම්බෝම්බ නිෂ්ක්‍රිය කිරීමේ කණ්ඩායම ලෙස ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ ඉංජිනේරු බලකායේ ඉංජිනේරු සෙබළ ඩී.කේ.න්. ‍‍රොහාන් මහතා සහ ඔහුගේ සහයක ස්පාර්ටකස් නැමැති සුනඛයා ඇමෙරිකාවේදි සම්මානයට පාත්‍රවිය.

ප්‍රකට ඇමරිකානු රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් වන මාර්ෂල් ලෙගසි ආයතනය (Marshall Legacy Institute) විසින් මෙම සම්මානය සෙබළ රොහාන් සහ ස්පාර්ටකස් සුනඛයා වෙත ඔක්තෝබර් මස 10 වෙනි දින වොෂින්ටන් නුවර පැවති එම ආයතනයේ වාර්ෂික සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවයේදි පිරිනමන ලදී. ශ්‍රී ලංකා බිම්බෝම්බ නිෂ්ක්‍රිය කණඩායම මෙම ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේ ලොව රටවල් 11 ක් නියොජනය කල මෙවැනිම බිම්බෝම්බ නිෂ්ක්‍රිය කණ්ඩායම් 107ක් අභිබවමිනි.

Continue reading

NEW MILESTONE FOR SRI LANKA’S HUMANITARIAN DEMINING PROJECT

Washington , Oct 15,2012

In a new Milestone for Sri Lanka’s Humanitarian Demining Project, the Marshall Legacy Institute (MLI) of the United States has honored Sri Lanka Army sapper DKN Rohan and Mine Detection Dog Spartacus as the best Mine Detection Dog (MDD) Team for the year 2012. The Sri Lankan team was selected for this prestigious award out of 107 teams representing 11 countries.

Sri Lanka Army sapper DKN Rohan and MDD Spartacus received the “MDD Team of the year” award at the annual “Clearing the Path” Gala organized by the MLI on October 10, at Fairmont Hotel, Washington DC

The team received the “MDD Team of the year” award at the annual “Clearing the Path” Gala organized by the MLI on October 10, at Fairmont Hotel, Washington DC.

Continue reading

Sinhala & Tamil for administration in 12 new DS areas


12 new Divisional Secretariat areas in 9 districts have been declared by President Mahinda Rajapaksa as areas where both the Sinhala & Tamil languages should be used as the languages of administration.

The areas are Dehiwala, Mount Lavinia, Ganga Ihale Kirale and theKandy 4 Gravets and Gangawata Kirale, Matale, Lankapura and Welikanda in Polonnaruwa, Ratnapura, Balangoda, Mawanella, Kekirawa, Vavuniya South and Dehiattakandiya.

The president has made the order under the constitutional provisions that enable him to declare that both languages be used for administrative purposes in any area taking into consideration the linguistic make up of these areas.

Official Language Commissioner J.D.C.Jayasinghe said the government is expediting its tri-lingual policy throughout the country and this step would assist in the process.

Source: Sunday Times 14th Oct 2012

Answer to Language Issues


The Ministry of National Language & Social Integration is to launch a new hotline from November 1st to resolve language issues.

The hotline no: is 1956, which was also the year the ‘Sinhala Only Act’ was introduced.

The general public was full of praise of the government for this new service rendered.

Japanese Grant for Displaced Vavuniya Families


The government of Japan has provided US$ 89,825 (over Rs 11.7 million) in grant aid for a project to improve the livelihoods of the resettled people in the Vavuniya District under its Grant Assistance for Grassroots Human Security Project (GGP), the embassy said.

‘The project for increasing Food Security with Comprehensive Measures in Vavuniya’, to be implemented by People’s Livelihood Development Foundation (PLDF), aims to improve agricultural activities and livelihoods of approximately 625 resettled families who are engaging in agricultural in the area.

Continue reading

Junior School presents Sinhala and Tamil folk dances at opening by UNICEF Head of English Activity Centre on World Children’s Day

On World Children’s Day the Country Director of UNICEF in Sri Lanka, Mr Reza Husseini, opened an English Activity Center at the Karandana Junior School in the Eheliyagoda Educational Division.

The Center, which also includes two classrooms for Grade V students, and looks out over the local hills, was built with decentralized funds allocated by Prof Rajiva Wijesinha.

Mr Husseini unveiled the plaque which was in English and Sinhala and Tamil, and students introduced the programme in all three languages. The school also presented Sinhala and Tamil Folk Dance items with great skill and enthusiasm.

Children performing dance items with great enthusiasm

Continue reading

The importance of Training, Operational Directives and Reporting

At both the informal consultations on implementation of the Human Rights Action Plan held at the Reconciliation Office, and the official meetings conducted at the Ministry of Plantation Industries by the Task Force of the Inter-Ministerial Committee, three factors have been stressed by many participants. The first is better training, not only for the police but also for public servants in general.

The Action Plan asserts the need for this in many places, talking not only about internal programmes but also about outside training. The institution it mentions most prominently in this regard is the Human Rights Commission, but it was also noted that agencies such as the Sri Lanka Institute of Development Administration, and universities that conduct courses in Public Policy and Management should incorporate Human Rights awareness in their programmes.

An important distinction was made however in the course of discussion, that training of officials should be not so much in awareness of human rights as in awareness of duties that ensured that human rights were protected. Whilst there is also need, and the Action Plan notes this, to educate the public about their Rights, with regard to those whose activities impact through a power relationship on others, the vital point is that they should function with sensitivity about the rights of those they affect.

Continue reading